patoloji-ders-notlari

Title

Serdar Balcı

Ateroskleroz dışı damar hastalıkları

Dr. Serdar BALCI

Damar Patolojileri

Değişik amaçlar için değişik damarlar

Robbins Basic Pathology

Damar tabakaları

Arterler

Küçük arterler (<2mm)

Arterioller (20-100 µm)

Organların bağ dokuları

Media çoğunlukla düz kas

Arterioller damar akışına karşı direnç oluştururular

Kan akımı belli bir hızda olur, atım şeklinde olmaz

Kapillerler

7-8µm, eritrosit kalınlığı

Endoteller döşeli

Düz kas benzeri hücreler → perisitler

Kan ve doku arasında difüzyon ile maddeler hızlıca değiştirilir

Oksijen ve besinler 100 µm ötesine difüzyonla taşınamaz

Metabolik oalrak aktif dokular (kalp) yüksek kapiller yoğunluğa sahiptir

Venler

Lenfatikler

İnce duvarlı, endotelle döşeli kanallar

Fazla sıvı

Proteinler

Mononükleer hücreler

Tümörler ve infeksiyonlar

Robbins Basic Pathology

Endotel

Endotelyal aktivasyon

Bakteriyal ürünler

İnflamatuar sitokinler

Hemodinamik stres

Lipid ürünleri (aterosekleroz)

İleri glikoliz ürünleri (diyabet)

Virüsler

Kompleman faktörleri

Metabolik uyaranlar (hipoksi)

Aktive endotelyal hücreler

Endotel disfonksiyonu

Endotel bağlı vazodilatasyon

Hiperkoagülabilite durumları

Artmış serbset radikaller

Trombozu başlatır

Ateroskleroza yatkınlık

Hipertansiyon ve diyabetteki vasküler değişiklikler

Vasküler düz kas hücreleri

Normal vasküler tamir

Ateroskleroz

Proliferasyon yeteneğine sahip

ESM kollojen, elastik ve proteoglikanını üretir

Büyüme faktörleri ve sitokinleri üretir

Vazokonstriksiyon ve vazodilatasyon

Robbins Basic Pathology

Berry anevrizması

Serebral damarlardan çıkan ince duvarlı anevrizmalar

Willis çemberinin dalları çevresinde

Arter mediası konjenital olarak incelmiştir

Spontan rüptür

Ölümcül intraserebral kanama

Robbins Basic Pathology

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Arteriovenöz fistüller

Fibromüsküler displazi

Raynaud olgusu

Primer Raynaud

Sekonder Raynaud

Myokardial damar spazmı

Kardiak arter ve arteriollerdeki vazospasm (Kardiak Raynaud) 20-30 dakika sürerse → Myokard infarktüsü

Artmış katekolamin seviyeleri kalp hızını ve myokard kontraktilitesini arttırır → vazospazma ikincil iskemide artış

Ani kalp ölümü (Ölümcül aritmi)

İskemik dilate kardiyomyopati

Ekstremitelerde variköz venler

Anormal dilate, tortüyöz venler

Kronik artmış intraluminal basınç

Azalmış damar duvar desteği

Bacak ve uylukt süperfisyal damarlarda

Erkeklerin %20’si, kadınların 1/3’ü

Obezite, gebelik sırasında vena cava inferiora bası

Ailesel yatkınlık

Portal sistem Konjesyonları

Tromboflebit ve Flebotromboz

Tromboz ve inflamasyon

Derin bacak damarlar

Erkeklerde periprostatik venöz pleksus

Kadınlarda pelvik venöz pleksus

Kafatası içinde ve dural sinüslerdeki büyük damarlar

Periton infeksiyonları

Hiperkoagülabilite (Polisitemia vera)

Bacaklarda derin ven trombozu

Süperior vena cava sendromu

Süperior vena kavayı invaze eden ya da bası yapan neoplaziler

Bronkojenik karsinom

Mediastinal lenfoma

Kafa, boyun ve üst ekstremitede belirgin dilatasyon

Siyanoz

Pulmoner damarlara bası → Solunum sıkıntısı

Inferior vena kava sendromu

İnferior vena kavaya bası yapan ya da infiltre eden neoplaziler

Hepatik, renal ve alt ekstremite venlerinde tromboz

Hepatoselüler karsinoma ve renal hücreli karsinom damar içinde büyümeye eğilimli

Belirgin alt ekstremite ödemi

Proteinüri

Lenfanjit

Bakteriyel nedenli akut inflamasyon

Kırmızı, ağrılı subkütan çizgilenmeler

Drene eden lenf nodlarında hassas genişleme (akut lenfadenit)

Bakteremi, sepsis

Lenfödem

Robbins Basic Pathology

Damar tümörleri

Damar ektazileri

Kapiller hemanjiom

En sık tip

Deri

Subkütan doku

Oral kavite ve dudaklarda müköz membranlarda

Karaciğer, dalak ve böbrekler

İnce duvarlı damarlar, az stroma

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Juvenil hemanjiom Çilek hemanjiom

Yenideoğan derisi

Sık (1:200 doğum)

Multiple olabilir

İlk birkaç ay hızlı büyür, 1-3 yaş arası silinmeye başlar, 7 yaşta kaybolur

Piyojenik granülom

Kapiller hemanjiom

Hızlı büyüyen, saplı, deri, dişeti ve oral mukozada görülen kırmızı lezyonlar

Abartılı granülasyon dokusuna benzer

Kolay kanar ve genellikle ülsere

Travma sonrası gelişir, birkaç haftada 1-2 cm ulaşır

Robbins Basic Pathology

Kavernöz hemanjiom

İri, dilate vasküler yapılar, konnektif doku ile ayrılır

Daha infiltratif, derin yapıları infiltre eder

Spontan regresyon olmaz

İyi sınırlı, kapsülsüz

İntravsküler tromboz, distrofik kalsifikasyon görülür

Robbins Basic Pathology

Lenfanjiom

Glomus Tümör (Glomanjiom)

Benign, ağrılı tümörler

Glomus cisimciklerden köken alır

Arteriovenöz yapılardaki termoregülasyon

Parmaklarda, tırnak yatağında

Eksizyon ile tedavi edilir

Basiller anjiomatozis

AIDS hastalarında

Opportunist Gram negatif Bartonella basillerinin infeksiyonu

Deri, kemik, beyin, diğer organ

Deride kırmızı papül ve nodüller, yuvarlak subkütan kitleler

Epitelioid endotel hücrelerinin proliferasyonu

Nükleer atipi ve mitoz

Bakteri dokuların HIF-1α ve VEGF üretimini arttırıyor, vasküler proliferasyona neden oluyor

Antibiyotik ile tedavi edilir

Bacillary angiomatosis.

Robbins Basic Pathology

Bacillary angiomatosis.

B: Histologic features are those of acute inflammation and capillary proliferation. Inset, Modified silver (Warthin-Starry) stain demonstrates clusters of tangled bacilli (black)

Robbins Basic Pathology

Kaposi Sarkomu

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Hemanjioendotelyom

İntermediate derece neoplazi

Epiteloid formu var

Eksizyon çoğu vakada kür

%40 rekürrens

%20-30 metastaz

%15 tümör ilişkili ölüm

Anjiosarkom

Malign endotelyal neoplazi

Hemanjioma benzeyen iyi diferansiye tümörler, anaplastik tümörlere kadar değişen morfoloji

Yaşlılarda

Cinsiyet farkı yok

Heryerde olabilir, en sık deri, yumuşak doku, meme, karaciğer

Robbins Basic Pathology

Moderately differentiated angiosarcoma with dense clumps of atypical cells lining distinct vascular lumina

Immunohistochemical staining of angiosarcoma for the endothelial cell marker CD31

Robbins Basic Pathology

Vasküler girişimler

Tromboz, intimal kalınlaşma ateroskleroz stent ya da greft sonrası görülebilir

Robbins Basic Pathology