patoloji-ders-notlari

Title

Serdar Balcı

Genetik bozuklukların patolojisi

Dr. Serdar BALCI

Pediatrik ve Genetik hastalıklar

Protein Kodlayan Genlerde Mutasyonlar

Protein Kodlayan Genlerde Mutasyon Dışı Değişiklikler

Epigenetik Değişiklikler

Genin promoter bölgelerindeki sitozin rezidülerinin metilasyonu

Kodlama Yapmayan RNA’Iarda Değişiklikler

miRNA

lncRNA (long noncoding RNA)

siRNA (small interfering RNA)

TEK GEN DEFEKTLERiNİN NEDEN OLDUGU HASTALIKLAR

MENDELIAN HASTALIKLAR

Otozomal Dominant

Otozornal dominant hastalıklarda normal gen ürününde %50’lik bir azalma olması durumunda, klinik bulgu ve semptomlar eşlik eder.

Bir enzim aktivitesindeki %50’lik kayıp genellikle kompanse edilebildiğinden, etkilenen genler genellikle enzim proteinlerini kodlayan genler değildir.

düşük penetrans

değişken ekspresyon

Otozomal Resesif

Komplet penetrans sıktır.

Başlangıç genellikle hayatın erken yaşlarındadır.

enzim proteinleri

X’e bağlı resesif

Yapısal Proteinleri Kodlayan Genlerdeki Mutasyonların Neden Olduğu Hastalıklar

Marfan Sendromu

Ehlers-Danlos Sendromları

Reseptör Proteinleri ve Kanalları Kodlayan Genlerdeki Mutasyonların Neden Olduğu Hastalıklar

Ailesel Hiperkolesterolemi

LDL reseptör proteinindeki mutasyonlar

LDL’nin hücre içine transportu ve katabolizması bozulur

plazmada LDL kolesterolü birikir

otozomal dominant

Heterozigotlarda artış 2-3 kat

Homozigotlarda 5 kat

Kistik Fibrozis

Fenilketonüri

fenilalanin hidroksilaz (FAH) enziminde eksiklik

mental retardasyon

nöbet geçirme

Nörolojik anormallikler

saç ve deride azalmış pigmentasyon ve ekzema

Galaktozemi

Otozomal resesif

galaktoz 1 -fosfat ve metabolitlerinin birikimi

GALT enzimi eksikliği

sarılık, karaciğer hasarı, katarakt, sinir sistemi hasarı, kusma, ishal ve E.coli sepsisi

Diyette galaktoz kısıtlaması

Lizozomal Depo Hastalıkları

Tay-Sachs Hastalığı (Gangliosidoz: Heksozaminidaz Beta-Subünite Eksikliği)

Niemann-Pick hastalığı asit sfingomyelinaz eksikliği

Gaucher hastalığı, glukoserebrozidaz mutasyonları

Mukopolisakkaridozlar

karaciğer, dal ak, kalp, kan damarları, beyin, kornea ve eklemler gibi birçok dokuda, mukopolisakkaridlerin

**birikimi sonucu ortaya çıkar. **

Bütün formlarda, etkilenen hastalarda kaba yüz görünümü vardır.

**Hurler sendromunun belirtileri; korneada bulanıklaşma, koroner arterler ve kalp kapakçıklarında birikim olup, hastalar çocukluk çağında kaybedilir. **

Hunter sendromunda klinik gidiş daha hafiftir.

Glikojen Depo Hastalıklan (Glikojenozlar)

KOMPLEKS MULTiGENiK HASTALIKLAR

Tip1 ve Tip2 diyabet

Çok sayıda normal fenotipik özellik saç rengi, göz rengi, deri rengi, boy ve zeka multigenik kalıtım ile belirlenir

kantitatif kişisel özellik lokusları quantitative trait loci [QTL]

tüm popülasyon grupları içerisinde ve de aynı zamanda çapraz olarak sürekli varyasyon gösterir

Sitogenetik Anomaliler

Trizomi 21 (Down Sendromu)

##

Turner Sendromu

Klinefelter sendromu 47,XXY

Seks kromozomlarının ayrılmamasına

bağlı olarak, iki ya da daha fazla sayıda X kromozomu ve bir Y kromozomu vardır

Hastalarda testiküler atrofi, kısırlık, vücut kıllanmasında azalma, jinekomasti

Erkeklerde kısırlığın en sık nedenidir

Atipik Kalıtım Paterni

Triplet tekrar mutasyonlarının neden olduğu hastalıklar

Mitokondriyal genlerdeki mutasyonlann neden olduğu hastalıklar

Genomun imprinte edilmiş bölgelerindeki değişiklikler ile ilişkili hastalıklar

Triplet tekrar mutasyonları

gen içinde bulıman spesifik üç nükleotid grubunun amplifikasyonu genin fonksiyonunu bozınaktadır

bütün bu hastalıklarda nörodejeneratif değişiklikler bulunmaktadır

Frajil X

Frajil X sendromu, Xq27.3’te haritalanmış olan FMR1 genindeki bir mutasyon

Down sendromundan sonra, mental retardasyonun en sık görülen genetik nedenidir

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas