patoloji-ders-notlari

Title

Serdar Balcı

SSS Dejeneratif Hastalıkları

Dr. Serdar BALCI

Nörodejeneratif Hastalıklar

Robbins Basic Pathology

Dejeneratif hastalıkların klinik özellikleri

#

Demans

Robbins Basic Pathology

ALZHEIMER HASTALIĞI

Alzheimer Hastalığı

Yaşlılarda en sık demans nedeni

Yüksek entellektüel fonksiyonlarda yavaş gelişen bir kayıp

Duygu durum ve davranışlarda değişim

Oryantasyon bozukluğu, hafıza kaybı ve afazi

Sessiz, hareketsiz

Ölüm genelde pnömoni veya infeksiyonlardan

Beyinde zaman içinde Beta amyloid (Aβ) birikimi

APP (Amiloid Prekürsör Protein) Transmembran protein

α-secretase ve γ-secretase ile kesilir

Ortaya çıkan peptid patojenik değil

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Aβ peptidleri patojenik agregatlar oluşturur

Alzheimer hastalığının karakteristik plak ve yumakların (tangle) oluşmasına neden olur

Robbins Basic Pathology

Alzheimer Hastalığı

Aβ varlığında Nöronal mikrotübül bağlanma proteini Tau hiperfosforile olur

Tau aksonlardan dendrit ve hücre gövdesine yer değiştirir

Agregatlar yumaklara dönüşür

Nöronal difonksiyon ve hücre ölümü

Plaklar merkezde amiloid ve çevrede distrofik nöritlerden oluşur

Robbins Basic Pathology

Aβ’nin immünohistokimya ile gösterimi

Peptid plakların merkezinde ve ayrıca çevre bölgelerde de görülür

Robbins Basic Pathology

Tau spesifik anitkor ile gösterilen yumak içeren nöronlar

Robbins Basic Pathology

FRONTOTEMPORAL LOBAR DEJENERASYON

Frontotemporal Lobar Dejenerasyon

Temporal ve frontal lobların dejenrasyon ve atrofisi

Konuşmada ve kişilik özellikerlinde progresif bozulma

Frontotemporal demans

Dejenerasyon

Frontotemporal Lobar Dejenerasyon Alt Tipleri

PARKINSON HASTALIĞI

Parkinsonizm

Klinik sendrom: Tremor, sertlik, bradikinezi

Subtantia nigra’dan striatum’a kadar dopaminerjik nöronlarda hasra neden olan ahstalıklar

İlaçlar (dopamin antagonistleri) veya toksinler

Parkinson Hastalığı

Robbins Basic Pathology

Substantia nigra ve locus ceruleus bölgesinde pigment kaybı

Robbins Basic Pathology

Geride kalan nöronlarda Lewy cisimcikleri görülebilir

Tek ya da multipl, intrasitoplazmik, eozinofilik, yuvarlak veya elonge inklüzyonlar

Yoğun merkez ve çevresine ince soluk bir hale

Robbins Basic Pathology

α-synuclein immünohistokimyasal incelenmesi ile çoğu beyin bölgesinde Lewy cisimcikleri ve Lewy nöritleri bulunur

Substantia nigra’dan önce medulla ve ponsta görülür

Serebral korteks, subkortiakl alanlar, Meynert bazal nükleusundaki kolinerjik hücreler ve amigdala’da da tespit edilir → Demans

HUNTINGTON HASTALIĞI

Huntington Hastalığı

Otozomal dominant hareket hastalığı

Striatum (caudate ve putamen) dejenerasyonu

Koreiform (dans eder gibi)

Vücudun her yerinde artan ve istemsiz kaba hareketler

Solda normal hemisfer

Sağda Huntington hastalığı: Striatumda atrofi ve ventrikülde dilatasyon

Kortikal nörondaki intranükleer inklüzyon, ubiquitin ile pozitif

Robbins Basic Pathology

SPINOSEREBELLAR ATAKSILER

Spinoserebellar Ataksiler

Friedreich Ataksisi

AMIYOTROFIK LATERAL SKLEROZ

Amyotrofik Lateral Skleroz

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas